PR NEWS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปร่วม Have Fun ชม ภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” และ “ลองRUN” กับพี่ตูนในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน นี้ ที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1.wilad kamkotsoon

2.เบญจมาภรณ์ ไกรษรศรี

3.นายธนัดชัย ตาพา

4.รัชต์ชวัล อาศรัย

5.ศรัญญู นันท์โพธิ์เดช

6.สมนึก ซันประสิทธิ์

7.ชัยวัฒน์ ดอนกัณหา

8.ธนพล ดวงจันทร์

9.ชาญชัย สุขกาหวาน

10.akanit sukathorn

11.เจตนิน จันทร์ฉายทอง

12.กิตติพงษ์ เจียระวาปี

13.พรพรรณ มณีรัตน์

14.ศิวะ ขวาของ

15.สุธาทิพย์ เนตรปฐมพร

16.ปาริชาติ พรหมจรรย์

17.ศิริลักษณ์ วงศ์สาย

18.Siriwipa Winyasak

19.สุกัญญา เชี่ยวชาญ

20.นาฎชฎา แจ้งพรมมา

21.ณิชดาภา แก้วร่วมวงค์

22.จิรัฏฐ์ โชคศิริวรกุล

23.นิทัศน์ กมลปลื้ม

24.นิภาพร อินปวก

25.ฤกษิญาพร สวนกูล

26.manoon kaewnimitchai

27.Siwa Sawangphol

28.ฉัตรพร บุนนาค

29.นายอนุชา ไชยวัต

30.สุพจน์ เจริญผล

31.เอกภพ ดีหลาย

32.ชัยวัฒน์ ทิพจร

33.พลเดช ศรีสมมาตย์

34.ชนากานต์ คำมีภักดี

35.ธนารัตน์ ก้อนใจจิตร

36.Rinyarat Ngamlertnapaporn

37.ranee kaewnimitchai

38.ดนัย ปะถานะ

39.สุมานัส กาญจนวัฒน์

40.ศิริพรรณ บุญศิริ

41.เจษฎา เรืองโรจน์

42.ดาราวรรณ ฐานวิเศษ

43.รุ่งนภา ธนสารสกุล

44.พิชญาภร สุวรรณกุล

45.เพชรา จิตตรานุพงษ์

46.รัชมาพร พรหมรัตน์

47.นางสาวศิริวิมล ชลวิสูตร

48.ณัฐพล บัวกล่ำ

49. Chaiyaporn Kanokrattananukul

50.ณัฐกุล สันพะเยาว์

51.ธนชิต. พลบุญ

52.ฑิฆัมพร งามเสงี่ยม

53.รัตติยา ฐานวิเศษ

54.Sakda Kunamee

55.นางสาวเกษริน ศรีมี

56.มาณพ วรหาญ

57.ชนันท์นภัสส์ ดุษฎีธรรมภัทร

58.ชนัญญา สุทธิยุทธ์

59.ดณัฐ แก้วไทรเทียม

60.พงษ์สรรค์ ดีงาม

61.ประพัทธพงษ์ สุทธิศิลป์

62.ณัฐนันท์  โพธิ์ชัย

63.ruk anuson

64.นายเหรียญชัย ศรีมี

65.ณชรต ดุษฎีธรรมภัทร

66.รจนา หัสโรค์

67.ปิยภัทร โสชู

68.วฤณภา ดุษฎีธรรมภัทร

69.ขจรศักดิ์ เธียราวัฒน์

70.ชลนิกานต์ แสวงวงค์

71.สุลัยลักษณ์ ลาดหนองขุ่น

72.เจนจิรา คำถาวร

73.ธีรินทร์ จารุโชติกมล

74.สุพัตรา หัสโรค์

75.อนิรุจน์ อารมย์เย็น

76.รศิกานต์ วันทอง

77.นวพล ศาลติกุลนุการ

78.สรวุฒิ ศรีชนะ

79.ชาญชัย ยาใจ

80.สถาพร กลมกล่อม

81.นายภาณุพงศ์ ปิ่นดอกไม้

82.โสภิดา โสภา

83.ปฏิมาพร จำปาหวาย

84.nantakit dumrongkunawut

85.นิติ ทองคำ

86.คเณศร์ บูรณสรรค์

87.อโนมา อุดมถิรพันธุ์

88.อภิชิต ทิศชอบ

89. ฉันทวัฒน์ แซ่กู้

90.ธัญญภรณ์ ยอดวิเชียร

91.วันทนา เกตุชนก

92.ศาลทูล อุปโคตร

93.นางสาวจิราพร สันทัด

94.อภิศักดิ์ รักเถาว์

95.จิรัฏฐ์ เพชรหึง

96.กนกวรรณ ตรีพล

97.ภาณุ อภิชาตบุตร

98.chatchai ingjanil

99.ถิรดา ศิริเทพ

100.วรรณพร คงสุขศรี

101.วาสนา พรมวิสัย

102.จักรกฤษณ์ ทรงสุวรรณ

103.ศรัญญา จิตรเหล่าอาพร

104.ภัทร เชื้อรื่น

105.นารีรัตน์ โพธิ์ไพรทอง

106. kleddao welukarmkul

107.พีระศักดิ์ หอมหวล

108.นายพิรุณ อัศวธนบดี

109.อมรวรรณ โพธิ์คำ

110.จันทร์จิรา ไชยกุมาร

111.ชวลิต รุ่งสว่าง

112.Warunee Khanngern

113.ภราดร วิริยะอาชา

114.Parita buapa

115.ณัฐพงษ์ กาญจนา

116.ณฐาภพ พันธุลี

117.ภูชิสส์ กลิ่นศรีสุข

118.สุกัญญา คงมนต์

119.somroudee suasuan

120.Nongnuch Jaisai

121.อติชาต ศิรานันท์

122.Thongchote Atiwannakul

123.อนุรักษ์ ชยันต์นคร

124.นางสาวจิราพร บุรมสิทธิ์

125.ปฏิภาณ ทานะรัตน์

126.วีรวงศ์  ศิริพงศ์วัฒนา

127.จิรพรรษ ตันติธนากรกุล

128.Pimchanok Jongboriboon

129.ฐิติญาณ  จันทนภูผา

130.รจนา ก่ำเพชร

131.เจษณี  สมศิริ

132.จีรวรรณ หัสโรค์ ศรีชนะ

133.นางสาวศรีแพร แสนหล้า

134.ประสิทธิ์  แพ้พั่ว

135.ไวยวุฒิ แผนฉลาด

136.ธาริน พรมจริญ

137.สุจิตรา แผนฉลาด

138.ปรีดิ์อภิชัยปกรณ์

139.นายอิสราลักษณ์ บำรุง

140.ณัฐดนัย นพวงษ์ศิริ

141.สยมพร อภิชัยปกรณ์

142.ทัศนีย์. แสงลอย

143.พนิดา ไชยมิ่ง

144.จักรพงษ์ คุณุรัตน์

145.สัณหวิชญ์ เหล่าวัฒนพงษ์

146.นายธิติวัฒน์ ชลนิธิไพศาล

147.วรุณี พลขันธ์

148.สุธิรา ธีรโรจนวงศ์

149.Chaweewan  Khaokaew

150.ปรัชญา ธีระตระกูล

151.ชนิดา เหล่าเราวิโรจน์

152.ถิรวัฒน์   รันเรือง

153.พาณินทร์ พุ่มเพ็ง

154.ยมลพร จันทลิกา

155.ภัคชัญญา  กาอินทร์

156.กนกพร   พลศรี

157.ภาวนา. สิริรตาพร

158.สุดารัตน์ รามวัฒนกุล

159.ปิยพร. อยู่ประเสริฐ

160.สุนัน สีพัน

161.ปวีณ์ธิดา สีพัน

162.ทรงวุฒิ ศะศิประภา

163.พิทยา พรหมสุวัน

164.Sanchai Saelee

165.wongwisan pongvolasup

166.วีรชน กางโคกกรวด

167.นางสาวปรินดา ภักดีบุรุษ

168.ภวินท์ จันทรัตน์

169.ปวันรัตน์  ปัญญะสาร

170.วรัญญา ชาคระธรรม

171.พัทธ์ธีรา อินกอง

172.หรินทร์ พลวิเศษ

173.วิชา เนตรวิเชียร

174.ธนกฤต สีสมพุทธ

175.ธีรยา ธนสีลังกูร

176.ยุวรรณดา โชติจันทร์

177.ธารทิพย์ แย้มสุวรรณรัตน์

178.สรารัตน์ เสนาวงษ์

179.ชลธชา  ผลาจันทร์

180.นายศาสตราวุธ ภาโนมัย

181.กรัสวัน คณานนท์ธรรม

182.ธีรภัทร ศิริพันธ์ุ

183.พิยานุช แป้นอ้อย

184.สุณิฐา สุทธิคุณ

185.สุพัตรา แก้วสอาด

186.ภัทราวดี ตาลพรศรี

187.พชร พรมอ่วม

188.phuchong tantayanusorm

189.นันทนัช สวาสดิ์วงษ์

190.ชลธิชา ฝ่ายเป็น

191.วิไลลักษณ์ ทองสิงห์

192.ธันวา ขำสีทอง

193.เสฐียรพงศ์ ประชุมสอน

194.ณัฐพนธ์ แสงโชติ

195.อภิราม สุทธิพงษ์ประชา

196.อรรจนายาทองสิงห์

197.อนุชา เปรมเพชร

198.ปฐมวงศ์ สุทธิพงษ์ประชา

199.ภูดิท แสงรักษ์

200.กัญญ์ณณัฏฐ์ ทองสิงห์

201.นางสาวปนัดดา หล้ามณี

202.ธีระไนยแสงสว่าง

203.วรพรรณ ศรีสวัสดิ์

204.อมรโคตรศรี

205.Varunee Pahupapho

206.ตุล  เขตสินบุญ

207.กรรณิการ์ มาซา

208.อัญชลี เพียรแก้ว

209.กัลยกร มาซา

210.Lamai Srithaworn

211.พิมลพรรณ นิระโส

212.นันทิยา จรทะผา

213.พรรวินท์ มาซา

214.Kanyakorn pranee

215.สุรวิทย์ แสงทอง

216.อรวรรณ  กลรัตน์

217.ปิยะณัฐ  สาริบุตร

218.วรจักร์ เพชรแสวง

219.ศุภชัย จันทลือชา

220.อัมรินทร์ สุวรรณเวียง

221.ตฤณ มุลาลี

222.ประสาร ปลื้มกมล

223.ณัฐสินี ดาบด้ามแก้ว

224.อภิญญา จันทลือชา

225.นายเชาวฤทธิ์ บุญชัยมาตย์

226.พัฒน  สัมพันธ์พงค์

227.สุวิมล พรมสีดา

228.Rungnapa Sakuldet

229.นางสาวไพลิน คำสา

230...ณัฐวี ปานมาก

231.เจตพัฒน์ พันธ์ชูจิตร

232.ธีรภัทร เหลืองธนะผล

233.ณฤทธิ์ บุญอาษา

234.สุทธิพงษ์  สีสองเมือง

235.สุชาดา สวัสดิ์พันธุ์

236.สิริภา วงศ์วรินทร

237.ถิรวัฒน์ ปิยจิตรไพรัช

238.THANAROB SIRIJAN

239.วรินทร วงศ์วรินทร

240.ชลธิชา วิงชุน

241.ศิวรักษ์ ปิยจิตรไพรัช

242.ปรเมษฐ์ กนกงาม

243.จุฑารัตน์ คำขวา

244.วัชรพงษ์ แก่นภูเขียว

245...จิราภรณ์ จันทร์สว่าง

246.สุวิมล เพ็งพิทักษ์

247.ชลธิชา ชัยอมรไพศาล

248.ชาริณี วัชเรนทร์พงศ์

249.กิตติศักดิ์ แก้วไสย์

250.อิสระ มหาราช

251.อุเทน  วังสระ

252.สุดารัตน์ เกษตรเวทิน

253.กฤตพล พงษ์เพียจันทร์

254.นายพรเทพ เปรมพงษ์

255.นันทยา บางภู่ภมร

256.คณินพันธ์  ดรมุ่ง

257.นาย วิษณุ ดีนิน

258.Ratchanai Namchoemsuk

259.saowanit Dabdamkaew

260.Patipat Dabdamkaew

261.กาญจนา ศุภลาภวัฒนา

262.ฌานิกา วัชเรนทร์พงศ์

263.ฤกษ์ชัย ไตรภพ

264.ธนัชพงศ์ พิชัยพรภัสร์

265.เมธาสิทธิ์ ศิริธนวิศานต์

266.ไตรภพ ภูฆัง

267.นางสาวภิญญาพัชญ์ หิมนะ

268.ณฐกานต์ บุญอาษา

269.ภาวินี บุญอาษา

270.ณัฐการ พินิจกุล

271.ประสงค์ บุญอาษา

272.วีรดา คงธนกุลโรจน์

273.วสกร สกุณี

274.Wilaiporn  Jiewraksa

275.วศิน สีจา

276.วุฒิพงษ์ วงศ์คำจันทร์

277.นันทกาวุธ. ศรีสารคาม

278.นางสาวประภาพรรณ  กรรณารักษ์

279.พีรวัชร ศรีหลิ่ง

280.nitirut narongchai

281.จรรยา ยามาลี

282.นายชัชชัย พระราช

283.นางปิยวรรณ พระราช

284.วไลรัตน์ ภักดีไทย

285.ธนเศรษฐ บูรณธนิต

286.ญาดา พรมพิมพ์

287.ชนัชฌา บูรณธนิต

288.นางสุทธิดา  หมีแสง

289.ณวรรณ ภักดีไทย

290.Tom Saemee

291.เด็กชายภัสกร  หมีแสง

292.จิรภัทร โยทสิงห์

293.นายภานุมาศ  หมีแสง

294.ธนเทพ คู่เคียงบุญ

295.นางสาวสุกัญญา  สารขันธ์

296.จัตุมงคล สืบศรี

297.วิวิธชัย ศิลป์ประกอบ

298.สุนิสา อุตสาหะ

299.sukanya  potaset

300...เทวี จันทร์ไข

301.วิรัลพัชร์ ไชยรัตน์

302.อภิวัฒน? วรรณโกวิท

303.นางสาววันเพ็ญ แพงไทย

304.ธนกฤต เดชาวัฒนานนท์

305.สุมาพร ชาญประเสริฐ

306.นายธงชัย  เพ็งพิทักษ์

307.เสาวนีย์ โสภา

308.jintana Samoang

309.นางสาว มุทิตา พรมดี

310.มนต์ชัย สรรพานิช

311.นางสาวไปรยา สิทธิราชา

312.ยุพาวรรณ กงศรี

313.porntip laorattanapibul

314.รทาภพ พิเศษฤทธิ์

315.ดวงสมร สารแสน

316.ฑพกร ธรรมวงษา

317.ธวัช  เวียงอินทร์

318.เกษแก้ว  อัศวภูมิ

319.นางกุสุมา นามเจิมสุข

320.นายวุฒิพงศ์ ม่วงนิล

321.อาทิตย์. พานสายตา

322.กนกณัฐ ประทุมสุวรรณ์

323.จีรนันท์. อุ่ยตระกูล

324.วุฒิชัยยัณ  ทศทิศ

325.จิรภา ภูมิโยธา

326.นันทวัฒน์ อาสมะ

327.อิสระ โตนันต์

328.watcharapong phumard

329.ธนวุฒิ คองประเสริฐ

330.เฉลิมเกียรติ แสงอรุณ

331.กิติศักดิ์ แก้วตะพาน

332.ผุษดี สมบูรณ์

333.รมิดา แท่นวัฒนกุล

334.หทยา ถิ่นทัพไทย

335.เยาวลักษณ์ ภมรมานพ

336.เข็มพร กิจสหวงศ์

337.สมศักดิ กิจสหวงศ์

338...สาริศา แท่นวัฒนกุล

339...ณฐมน แท่นวัฒนกุล

340.warapong manamai

341.นายภูมิชนะ อุดแก้ว

342.ดิเรก ภมรชาติ

343.นายธีรชัย ตันติทัตต์

344.วัชระพล ธุระกิจ

345.อรพรรณ สุวรรณวิจิตร

346.นายณรงเดช. สาระดภค

347.ฐิตินันท์ บัวขาว

348.ชลธิชา มูลคำ

349.อิทธิพล เรืองเดช

350.นางสาวกชนัฑ เร่งพัฒนกิจ

351.สุภาภรณ์ คิดกล้า

352.นภดลกลิ่นศรีสุข

353.อาทิตยา  มะณู

354...อาทิตยา โสภา

355.วิรัล แท่นวัฒนกุล

356.นาย นิกรณ์ ศรีปัญญา

357.ฉัตรชนก คำภาคย์

358.บุญมี คิดเห็น

359.ศักดิ์ดา  บัวสาย

360.นางสาวรุจาภา โพธิพิทักษ์

361.Kritpasok  Julkasem

362.ชนันท์ธิดา  จินาราช

363.nattakarn amnuaynguentra

364.Natthanicha  kaewwichai

365.นางสาวพีรพร โพธิจันทร์

366.Kasin  kaewwichai

367.Saovaluk Kongphukpoon

368.พชรพล ผิวแดง

369.วีรยุทธ โกศัลวัฒน์

370.ภัทรดล โนนทิง

371.ณัฐพงศ์ มาตย์วิเษศ

372.สุมิตรา จันทร์ภักดี

373.รุจิรดา สันติวิวัฒนพงศ์

374.วรุณ พงษ์สุธีถาวร

375.Teevara Saewee

376.พรพิมล สันติวิวัฒนพงศ์

377.นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณชัยรบ

378.สยุมภู ยศยิ่ง

379.มนัส ลี้โชติ

380.อิสระพงษ์ มูลสาร

381.อรุณทิพย์ สมพิทักษ์

382.พิสิษฐ์  ขยันทำ

383.กัญญา สอนศิริ

384.ชาคริส บ้านเหล่า

385.นางสาวกนกวรรณ โสพันธ์

386.วีรติ สุทธิสารากร

387.กิตติชัย วงศ์วัชรัตน์

388.จุฑารีรัตน์ ลุนบง

389.กิตติพงษ์ สมสร้าง

390.อดิสรณ์ โชติมานะชัยเจริญ

391.คุณากรณ์ กอเดช

392.สุนิสา ธนานันต์

393.ทินกร กลมสอาด

394.พรรณนิภา กอเดช

395.ดวงทิพย์ หงส์พอทักษ์พงศ์

396.พีรญา กลมสอาด

397.กรรวี กลมสอสด

398.กัญญาณัฐ กลมสอสด

399.ประกิจ จูตะวิริยะ

400.นิพนธ์ ชนวีรยุทธ

401...เพชรัตน์ พันอ้น

402.นางสาวนันทิกา ตั้งเพียร

403.ศิริลักษณ์ แสนศรีมน

404.ญานิศา. ศิริพันธ์ุ

405.อุดมวุฒิ เพชรนาค

406.นางสาวนพมาศ กระโจม

407.วรัญญา  บุญอยู่

408.เพ็ญพร สุดประเสริฐ

409.เฉลิมวุฒิ เวฬุคามกุล

410.เพ็ญประภา ศรีเสน่ห์

411.นภัสสร สุวรรณธาร

412.นายสุทธิรักษ์ ไชยโคตร

413.กชกร สาระกุมาร

414.นิศรา มาลาทอง

415.วิริทธิ์พล ราชณรงค์

416.ณัฐวัฒน์ รุ่งปิตะรังสี

417.อัญชุลี พาดี

418.นางสาววิญาณี พลเยี่ยม

419.อาทิตยา สิทธิ

420.Jutamat Laoprom

421.นางสาวศิริพร กองแสน

422.Weerawan Laowittawas

423.ธนวัฒน์ เสนาพล

424.Pornpol Laowittawas

425.ชญานุช วัฒนะ

426.บุษบา ชินนะวงษ์

427.ณัฐสินี กาบบัวลอย

428.suphawadee  wannaphak

429.Arnon Jirdpongsatorn

430.รสสุคนธ์ อดทน

431.ปิ่นสุดา ยศยิ่ง

432.Nutt Tantipanichkul

433.นายชาญวิทย์ ธงวิชัย

434.สุกิจ กิตติศิริวัฒนกุล

435.พรทิพย์ อินสว่าง

436.นางทิพวรรณ สุแดงน้อย

437.จิรายุ ไทยประเสริฐ

438.ฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์

439.นพพล โคตรประทุม

440.นายนพพล โคตรประทุม

441.Lalana Supunyabutr

442.ลลิดา กิติมังกร

443.นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง

444.ชลันดา โพธินาม

445.นางสาว พัชรินทร์ คำหมาย

446.ศิรินันท์  โคตรสขึง

447.อนุธิดา กาพรม

448.นาย คุณานนต์ วานิชชัง

449.ปนัดดา พลศีรษะ

450.นางมยุรี  อินทร

451.ณัฐพงษ์ เชื้อวังคำ

452.ฉัตรชัยศิริแสงตระกูล

453.นายอานนท์ จันทร์เสนา

454.นายชาญวิทย์ ชาญประไพร

455.นางสาวอมรรัตน์  กาพย์แก้ว

456.ภัทรมน อึ้งเสนาะ

457.สุพิน ซิ้มอิ่ม

458.Tassaneewan Krungsaenmuang

459.Wiriya Buransan

460.รสิตา เสาร่อน

461.พงษ์ศักดิ์ วงศ์เจริญชัย

462.PEA RIANSUWAN

463.สุกัญญา วรรณสัมพันธ์

464.นายกรินทร์  อินทร

465.Yanavarut Phugonkchana

466.ธนชัย เลิศชิรพันธ์

467.ธัมมิกา ภูมิอริยภิญโญ

468.นายกวิน  เจริญดี

469.มิ่งขวัญ ทวะชาลี

470.พนาวัลย์. ญาณกิตติ์กูร

471.artthaponng permpool

472.Phirun Sawetsiri

473.สุทิศา สอนสิงห์

474.ณัฐเมธี วิริยพิสุทธิ์

475.chartpisut permpool

476.Yupa Sawetsiri

477.นายวชิรวิทย์  ชาวปากน้ำ

478.Sutheera Taraphan

479.ปรารถนา อุดมบุษรา

480.พิชรญา  เพียเพ็ชร

481.ศุภชัย วงษ์ศรีแก้ว

482.รุ่งตะวัน  ศรีสม

483.Wanluk Thiangdah

484.สุกลวัฒน์ พัฒนจักร

485.Teerawat Laonapakul

486.นาย ยศพล พงษ์แก้ว

487.รัตนพล ไชยสาส์น

488.ราเมศวร์ น้อยวงศ์

489.ศรีรัตน์ สุวรรณาคม

490.ศศิธร กลางวาปี

491. kanchana charoentanyarak

492.คฑาวุฒิ โยธาพิทักษ์

493.รัฐพล สืบศรี

494.Mongkhon Wongrat

495.วทัญญู ผาน้อย

496.ธนรัฐ นันทวิริยานนท์

497.ศิริกมล ฉัตรธนะพานิช

498.ชาคริต นพกรจิรปาณ

499.ศุภวรรณ ภิเศก

500.น่านนที คำมี

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อทุกท่าน อย่าลืม! นำบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนออนไลน์) ไปลงทะเบียนเพื่อร่วมชมภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาTesco lotus extra โนนม่วง เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.30 น.

หลังจากชมภาพยนต์เสร็จขอเชิญร่วมวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ พื้นที่กิจกรรมบริเวณคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มกิจกรรมเวลา 17.00น.  แล้วพบกัน!

GALLERY