KING POWER
THAI POWER

ส่งเสริมศักยภาพของคนไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก 

จากความเชื่อว่า คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ‘KING POWER GROUP’ จึงดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและคนไทย ให้ได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ภายใต้ชื่อ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” เน้นสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา (SPORT POWER), ด้านดนตรี (MUSIC POWER), และด้านชุมชน (COMMUNITY POWER)

สำหรับด้านกีฬามีโครงการมอบลูกฟุตบอล 1 ล้านลูกผ่านโครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ และ ‘โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา และจุดประกายให้เยาวชนและคนไทยพัฒนาศักยภาพด้านฟุตบอลเพื่อไปแสดงฝีมือในเวทีระดับสากล, โครงการ ‘Fox Hunt’ การเฟ้นหาเพชรในวงการนักเตะเยาวชน เพื่อมอบทุนการศึกษาและส่งไปฝึกทักษะฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ

สำหรับด้านดนตรีได้สนับสนุนการ ‘จัดการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย’ ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูให้เยาวชนและคนไทยที่มีหัวใจรักดนตรีก้าวไปสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริง

และด้านชุมชน ‘KING POWER GROUP’ ได้ร่วมกับโครงการก้าวคนละก้าว สร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยในการร่วมพลังสามัคคีของคนไทย ที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยในปี 2559-2661 สามารถระดมเงินบริจาคได้มากกว่า 1,600,000,000 บาท และในปี 2562-2563 ‘มูลนิธิก้าวคนละก้าว’ ยังส่งเสริมชุมชนแข็งแรงด้วยการสนับสนุนเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในแต่ละภูมิภาคมารวมพลังสนับสนุนให้โรงพยาบาลท้องถิ่นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน ด้วยการระดมเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ให้ความรู้และสนับสนุนชาวบ้าน ผู้ผลิตในชุมชน ในการพัฒนาสินค้าชุมชน หรือ OTOP เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากล

LATEST UPDATE