COMMUNITY POWER

ไม่ต้องซื้อเพราะสงสาร แต่ต้องการให้สินค้าของเราสามารถนำไปใช้ได้จริง ก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้” ตัวแทนคนพิการท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้

…น้อยคนนักที่จะทราบว่าสินค้า OTOP ที่จำหน่ายในร้านค้า OTOP สนามบินสุวรรณภูมินั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากงานฝีมือของกลุ่มสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย ที่มีกลุ่มคนพิการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตสินค้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือ การเป่าแก้วประดิษฐ์นั่นเองครับ โดย คิง เพาเวอร์ จะเป็นผู้คัดสรรสินค้าจากฝีมือคนพิการมาจำหน่ายในหมวดสินค้าของที่ระลึก และพบว่าส่วนใหญ่สินค้าจากฝีมือคนพิการเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในหมวดสินค้าของที่ระลึกจากคิง เพาเวอร์ อีกด้วย ซึ่ง คิง เพาเวอร์ นั้น ได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนในการเรื่องการจ้างงานและสร้างงานในชุมชนคนพิการ เมื่อเกิดการร่วมกลุ่มในการจ้างงาน ก็ทำให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจากรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน โดยการให้ความรู้ คำแนะนำ ในการพัฒนาสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงในเรื่องการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  #KingpowerThaipower  #พลังคนไทย

 

GALLERY