COMMUNITY POWER

จุดเริ่มต้นของ “อารมณ์ดิน” เกิดจากความรู้และความรักในงานศิลปะของคุณอรรถเทพ สมัครธัญกิจ และคุณอุ้ม สุพิชญา อดิภัทรนันนท์ สองผู้สร้างสรรค์งานดินปั้นที่ใส่อารมณ์และความรู้สึกลงไปในผลงานทุกชิ้น ออกมาเป็นงานปั้นดินเผาที่มีความน่ารักแปลกใหม่ เป็นที่มาของชื่อ “อารมณ์ดิน”  จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็น 1 ในสินค้า OTOP ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 11 ทางคิง เพาเวอร์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนทั้งในด้านของคำแนะนำเรื่องการพัฒนาสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการทำบัญชีไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งหลังจากที่สินค้าของ “อารมณ์ดิน” ได้เริ่มวางจำหน่ายที่ คิง เพาเวอร์ ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องขยายกำลังการผลิต เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคง มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมียังความพร้อมในการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย   #KingpowerThaiPower #พลังคนไทย