COMMUNITY POWER

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เปิดโครงการ ‘พลังคนไทย สุขาสุขใจ’ มอบห้องน้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท โดย คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำทั้งหมด
.
ทั้งนี้ คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย สำหรับโครงการนี้เป็นความตั้งใจของ คิง เพาเวอร์ ที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวอย่างห้องน้ำ ซึ่งถือได้ว่า เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวได้
.
ปัจจุบัน ห้องน้ำที่มีคุณภาพยังมีไม่มาก จึงเป็นที่มาของโครงการ “พลังคนไทย สุขาสุขใจ” เป็นการสร้างสุขาในรูปแบบสากล ‘Universal Design’ สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุก ๆ คนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามหลักสากล ถือว่าประเทศมีการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศไทยต่อไป
.
สำหรับเงื่อนไขการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้
1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ
2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์
3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่างน้อย 5-7 ท่าน
4. มีศักยภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชนผู้ใช้บริการ
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป
6. เขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชุนชนตนเองที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 มาที่ inbox : King Power Thai Power พลังคนไทย
.
หมดเขตรับสมัครการเข้าร่วมโครงการ 30 พค. 2561
.
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร. ‭02 677 8888‬ ต่อ 1513 ,1518 ได้เลยครับ