COMMUNITY POWER

เส้นทางการวิ่งเข้าสู่กรุงเทพฯวันแรก 3 ธันวาคม 2560 ของ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ“ เริ่มจากสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จนถึงถนนรางน้ำ

*โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรบนเส้นทาง ถ.บรมราชชนนี – ถ.ราชวิถี – อนุสาวรีย์ชัย – ถ.รางน้ำ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

#ก้าวคนละก้าว
#พลังคนไทย
#KingpowerThaipower

GALLERY