PR NEWS

นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยอีกครั้ง เมื่อ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ โครงการเพื่อสังคมโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานประกาศรางวัล ‘Asia Responsible Enterprise Awards 2020’ หรือ AREA 2020 ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม จากจำนวนผู้ส่งโครงการเข้าประกวดทั้งสิ้น 200 โครงการ จาก 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมแบบองค์รวมในเอเชีย และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่อไป โดยในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น Virtual Event ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ และมีผู้ร่วมชมผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คนจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

 

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันดีของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังของคนไทย และความสำเร็จนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ พันธมิตรต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานในองค์กร คู่ค้า ชุมชน และประชาชน ที่ล้วนแต่มีส่วนร่วมให้โครงการต่างๆ บรรลุความสำเร็จด้วยดี ตามที่ตั้งเป้าไว้ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราได้บ่มเพาะ ดูแล และให้ความสำคัญจนถึงวันที่เราเห็นเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแตกดอกออกผลอย่างงดงาม โดยรางวัลนี้ เป็นเพียงภาพสะท้อนของความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนารมณ์อันดีของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการเห็นเยาวชน

 

ชุมชน และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมไทย ครบทุกมิติต่อไป

 

”นับตั้งแต่ปี 2560 คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ได้มอบโอกาส สร้างรอยยิ้ม และสร้างความเข้มแข็งในกว่า 4,000 โรงเรียน 400 ชุมชนทั่วประเทศ ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ กีฬา (Sport Power) ดนตรี (Music Power) และชุมชน (Community Power) ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ที่ตั้งเป้ามอบลูกฟุตบอลมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วทั้งประเทศ 1 ล้านลูก, โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ที่สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดมาตรฐานระดับโลกและมอบให้กับโรงเรียน หรือชุมชนที่ขาดแคลน, โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติเพื่อเป็นเวทีให้นักดนตรีจากทั่วโลกได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยก้าวไกลไปเวทีโลก ชูจุดแข็งและภูมิปัญญาของชาวบ้าน และต่อยอดสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศ พร้อมเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในระดับสากล “ผมเชื่อมั่นในพลังคนไทยเสมอมา หากนำพลังคนไทยมารวมกัน ทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคม ช่วยพัฒนาประเทศ สิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอน” นายอัยยวัฒน์ กล่าวสรุป

 

สำหรับในปีนี้ มีผู้ผ่านเข้ารับคัดเลือก 81 โครงการ จากกว่า 200 โครงการ ใน 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย, ศรีลังกา, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, บังคลาเทศ, เวียดนาม, ไต้หวัน, พม่า, บรูไน, กัมพูชา, ลาว, ฮ่องกง, ปากีสถาน, มาเก๊า,ญี่ปุ่น, จีน และไทย โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม หลายประเทศ และใช้เวลาในตัดสินผู้ชนะนานกว่า 3 เดือน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย วิธีการนำเสนอผลงาน, ผลลัพธ์ที่วัดได้เชิงคุณภาพ, ประสิทธิภาพของการรังสรรค์โครงการ, ความมุ่งมั่นตั้งใจ, ความสัมพันธ์กับชุมชน, การตอบโจทย์ความต้องการ, ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ความมีส่วนร่วม, ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความสม่ำเสมอ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆ อาทิ Taiwan Life Insurance ประเทศไต้หวัน, Accenture Inc. ประเทศฟิลิปปินส์, Taylor’s Education Group ประเทศมาเลเซีย, Novaland Group ประเทศเวียดนาม, Sinopharm Group สาธารณรัฐประชาชนจีน, Chow Tai Fook Jewellery Group เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ Noritake Lanka Porcelain ประเทศศรีลังกา เป็นต้น

GALLERY