PR NEWS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปร่วม “ลองRUN” และ Have Fun ชม ภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” และ กับพี่ตูน ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 

1 ณัฐกิตติ์ นิธิกุล

2 เอกรัตน์ จิตธรรม

3 รัชพงศ์ เกษมสุขเลิศ

4 วิษกรณ์ กูลไขย์

5 คนัมพร เตชาชาญ

6 กำพล บุญทา

7 วันชัย กองฟู

8 รัฎฐิยา ชัยชนะ

9 เฉลิม ชมภูคำ

10 พิชิตชัย ใจสิทธิ์

11 วรุตม์ คำสุรีย์

12 ณรงค์ชัย สัญใจ

13 ว่าที่ร้อยตรี ธีรนัย เรืองภัทรกุล

14 ดิเรก อกิญจนานนท์

15 กาญจนา ศุภลาภวัฒนา

16 นคร เมฆวิภาต

17 รัตนา ปรางค์ศรีทอง

18 ปรางค์ทิพย์ ปรางค์ศรีทอง

19 กรณิศ นำเทียน

20 ณัฐวุฒิ แอบคำ

21 ณัฐพร นำเจริญ

22 พีรศักดิ์ฉัตรมาลัย

23 กุณช์ปวีณ์พร สิทธิประเสริฐ

24 สรวิศ ศุภลาภวัฒนา

25 พิมพ์พจมานรอดเจริญศักดิ์

26 พัทราภรณ์ เทพสุภา

27 ธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์

28 วโรดม เสมอเชื้อ

29 ศรีพิงค์ มาลัยวรรณ

30 กรกฏ มาลัยวรรณ

31 อดุลย์ เทพเมืองมูล

32 เจษฎา เจริญสิริพิศาล

33 อุจจอร ทองใบ

34 ..รติพร กัลปพฤกษ์

35 ณัฐวุฒิ ประทม

36 ปรัตถกร ศุภลาภวัฒนา

37 วริศรา ประทม

38 ธีรวุฒิ สามีหวัง

39 พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล

40 ชัยพฤกษ์ ซื้อเจริญ

41 ธัชชัย ตนานุภาคย์

42 วราภรณ์ ชมภูศรี

43 จันจิรา  เทพกัน

44 จิรัชญา ปันวารี

45 ราตรี ภูวิชัย

46 เกียรติศักดิ์ วรวงค์

47 ทรงวุฒิ ชมภูศรี

48 พงศพัทธ์  โพธิ

49 กนิษฐ์ธรินทร์จันต๊ะมูล

50 กษิดิ์เดช แก้วประดิษฐ

51 ศุภสัญฑ์ ปันศรี

52 อภิชญา ใจเสมอ

53 สุมิตร ผลจันทร์งาม

54 ภัทรียา ผลจันทร์งาม

55 อัมพิกา สุวรรณบุตร

56 วรากรณ์ แต้มคม

57 พลพรรธน์ จินดาหลวง

58 เจษฎา จงใจดี

59 ปิยะมาศ จินดาหลวง

60 บุรพรัตน์ นันไชย

61 ทรงสุดา. อุจะรัตน

62 ชาติชาย. อุจะรัตน

63 สุกัญญา โปธายะ

64 นัฏธนวันต์ บุญพลนันท์

65 พิสุทธิ์ สิงห์ป้อง

66 ดาราวรรณ ฐานวิเศษ

67 เอกรัตน์ ปงกา

68 รัตติยา ฐานวิเศษ

69 รสนภา ปงกา

70 จริยาลักษณ์ ใจปัญญา

71 สุรสิทธิ์  กิจสุภา

72 จิณณ์ณิชา  แปงใจ

73 พรชัย  ทองบุตร

74 จารุวรรณ ณ ลำปาง

75 ทวีทรัพย์ ภักดี

76 คณารัฐ    ลำปาง

77 สหรัตน์ ปงกา

78 จุลธิดา ใจปัญญา

79 สุรชัย  พรมซาว

80 jutaporn chanathaworn

81 พชร ถือแก้ว

82 สุเทพ สุภานุรัตน์

83 สุพิม สุภานุรัตน์

84 มัลลิกา ใจสุข

85 ยุทธพล ดำรงชื่นสกุล

86 รัชพล จักคำบาง

87 จาตุรงค์ บุ่งคำ

88 กมลวรรณ พันธุศาสตร์

89 ธีรภัทร์ อินทชัย

90 ฐปนภัทร เปรมใจสุข

91 ศรีนวล อภิวรรณรัตน์

92 ..รัตภรณ์ เครือวัลย์

93 ณิษกัณฐ์  ช่างทอง

94 สุวิมล ทองปินตา

95 ภราดร ศรีวงษ์

96 อารีรัตน์ นันต๊ะเสน

97 สุดากาญจน์  มาเรือง

98 Jarut wannachat

99 ทิพย์สุคนธ์ บุญญสิคิโชค

100 วสันต์ ปัญโญใหญ่

101 กรัณย์พล ปริวุฒิพงศ์

102 Sukke Wannachat

103 ณัฐกิจ ประไพพิศ

104 Supparus Sutthi

105 ปฐมากานต์ อินตา

106 จารุตม์ วรรณชาติ

107 สุพรรษา สมโพธิ์

108 เด็กชายฐปนพงศ์. ปริวุฒิพงศ์

109 กาญจนา ยะถา

110 ธีรภัทร์ นามชุมภู

111 ไกรสุรนาท   ชาติท่าค้อ

112 ณัฏฐ์พิมล จันทรินทุ

113 จักรกฤษ แสนทวีชัย

114 บริพัตร  บุญวงค์

115 ประภารัตน์ บุญสิทธิโชค

116 สุทิศา  สุริยะคำ

117 ณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์

118 วาทิน อินทรสันต์

119 ชาตรี บุญประเสริฐ

120 สุกัญญา แก้ววรรณ

121 ธงไทย ระวังวงศ์

122 สุวิษา ณรงค์แสงอรุณ

123 วาธินรัตนพันธฺ

124 เสาวลักษณ์  สามแก้ว

125 อัมพวัน บุญปลอด

126 ณัฐพงศ์ วิชาจารย์

127 เกื้อกูล ปุ๊ดผาม

128 ทิพาภรณ์ วิชัยขัทคะ

129 สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ

130 พิมพ์สิริ จินาจันทร์

131 สุดา ตันติวีรสุต

132 ณิชารัตน์มูลมั่ง

133 กัลยารัตน์ เครือยศ

134 วัชราวรรณ กันทา

135 วรัญญา สุขเลิศวิมล

136 พงศธร ศรีทับทิม

137 จันจิรา มาลากุล

138 ธิดาทิพย์ ญาณะวัฒน์

139 กมล อรวรรณา

140 นัฐติกร จอมศักดิ์

141 พัฒน์พงศ์ ทองจิตต์

142 Hathaiporn Wangprueg

143 พงศ์ดนัย  เข็มมุข

144 รุ่งอนันต์ ต่อนคำสนธิ์

145 ยศวดี ยศปัน

146 kesarin jan-ay

147 กัณตธีร์ วิธุรัตน์

148 เขมวดี นนทะธรรม

149 พนิตกานต์ นันทะชัย

150 ธรากร  ไชยเวช

151 รัชตะ เศรษฐกร

152 ธีระพงษ์  ใจคำมา

153 ณัฐดาวรรณ มณีวร

154 ปริญญา ดวงแก้ว

155 มงคล  อุตะมะแก้ว

156 จิรายุ  อุตะมะแก้ว

157 พงษ์เทพ อินจันทร์

158 มยุรี ขยัน

159 อัคเรศ ทรัพย์เจริญ

160 ศิรินรัตน์ ฉลอม

161 นริศรา ปาลี

162 วันทนา ญาณปรีชาชาญ

163 ณัฐวุฒิ สืบจากติ๊บ

164 เพิ่มศรี  ปั้นทอง

165 ผกามาศ ขันไข

166 ชาญวิทย์ อินต๊ะแสน

167 พรรณเชษฐ ใจพิทักษ์

168 อริย์ธัช ขันไข

169 ธนกฤต อินมาตัน

170 ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น

171 Chaiyaporn Kanokrattananukul

172 นพดล ไชยนันตา

173 วันชัย ประเสริฐปั้น

174 ปฐมพงศ์ คันธรักษา

175 Watcharapon Takham

176 รสสุคนธ์ วงค์แสนค

177 ณัฐพงศ์ มหายศ

178 สุรินธร ใหม่อารินทร์

179 จีรวรรณ เงาแก้ว

180 ณิชาภัทร วงค์แสนคำ

181 อุเทน วงค์หล้า

182 ชยพล ศรีสวัสดิ์

183 อัญชลี จตุรานน

184 สุมาลี จตุรานน

185 ชนันนท์ธิดา เสมา

186 ณัฏฐพล พิศพันธุ์

187 กีรติ  เยินยุบ

188 ปริญญา สุจริง

189 อารีรัตน์ธิปัน

190 ศรัณญู บัวออน

191 นภาวรรณ  สุจริง

192 Parinya  Suwanmongkol

193 กรรณิกา อุดคำ

194 จิดาภา ศิริเขตต์บุญ

195 ชยุตรา สว่างหล้า

196 นิธิภัทร์ บุญสาร

197 เสริมศักดิ์ธิปัน

198 ปราณี โปธา

199 จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

200 ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

201 วรนารี คำปัญญา

202 จิระภาคย์ อรุณไพศาลสิน

203 นุจรีย์ ดวงจันทร์

204 ชัยนุวัฒ ไชยช่อฟ้า

205 พัลลพ ตันแก้ว

206 ฤทัยรัตน์ ปานต๊ะระษี

207 ศิวดล ลือชัย

208 นพดล กิ่วแก้ว

209 ดนุพล ปันธินวน

210 ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ

211 รัตนาภรณ์ กิ่วแก้ว

212 เสาวนีย์ กันทะ

213 นนทพัทธ์ ดวงวรรณา

214 ชมนภัส ภูวิศา

215 ยศพัทธ์. ชนาธิปพิตรพิบูล

216 ไกรทัศน์ ไชยมงคล

217 ชญาน์นัยท์ ถานะ

218 ชนันท์ธิดา  จินาราช

219 ธิปก ช่วยเจริญ

220 มิ่งกมล กันทะ

221 กฤชปณต แสงอรุณ

222 กมลรัตน์ ใจเอื้อ

223 นลินี สมลา

224 เปมิกา ประทุมทอง

225 แก่นจันทร์ แสงอรุณ

226 Tanat  Anchalisungkas

227 ปรีชา เตียววิจิตรสีใส

228 พรชนก โนกุล

229 ณิชดาภา แก้วร่วมวงค์

230 อภิญญา นวนกลอง

231 พิศัลย์สิทธิ์ แสงอรุณ

232 สุกัญญา พฤกษาชาติ

233 ธันยานี พิมสารี

234 นาวิน บุญญา

235 ภรนัย  แจ่มทวีกุล

236 พิมพ์ประภา วงค์บุญมา

237 Patiphan Arunpradit

238 นราธิป   ณ นคร

239 เสาวนีย์ ช่วงชูวงค์

240 ณัฐวัชร  แจ่มทวีกุล

241 เสกสรรค์ พิมสารี

242 นฤมณ เรืองเวช

243 พงศ์ปณต ยะมงคล

244 ศรีนวล. กันธา

245 sarawut boonklang

246 จตุพรพงศ์ สุทธิคำ

247 ชัยรัตน์ จาติเกตุ

248 กรุณา  พูนลาภยศ

249 ศุภชัย เย็นสุข

250 กนกพร มีชัย

251 วราลี ตั้งวินิต

252 สมหมาย. อาบสุวรรณ์

253 อาคม ศิริธีรธร

254 ชรินทร์  ชัยเลิศ

255 นพรัตน์ ศิริธีรธร

256 ศุภกิจ ปัญญาทอง

257 Thitipong yongcha

258 อรปรียา ศิริธีรธร

259 ชุลีพร โนคำ

260 ภัทรวดี ชมภูพงษ์

261 พัฒนพงษ์ มหาวรรณ

262 อรนุช คำแปน

263 ศิริวรรณ จันใจ

264 ธัญธร ศิริธีรธร

265 ธันย์ชนก  มุ่งตุ้ย

266 Nachanyanutt Wongjug

267 พิศุทธสิทธิ์ พรมน้อย

268 สุปราณี ธนพิทักษ์

269 วิภารัตน์ ไชยยะ

270 นันทนา ดวงแก้ว

271 Warunee Suwansirikul

272 สาวิตรี อายุวรรณา

273 นฤเบศธ์ อินปั๋น

274 กาญจนา ดวงศรี

275 พงศ์ศิริ แก้วถาวร

276 สุจิตราหน่อแก้ว

277 สมเด็จ สุทธิคำ

278 สุพัตรา เฟื่องสวัสดิ์

279 สายใจ อุ่นอินต๊ะ

280 สุนิสา จันทร์สุข

281 เสน่ห์ เรือนคำ

282 พิสุทธิ์ ขาวรัมย์

283 คมภูศิษฐ์  พัศธนพงศ์

284 วรวิทย์ บัวทอง

285 Patoomporn Khamcharoen

286 ธนารักษ์ ศรีไชยวงค์

287 เพลินพิศ เขื่อนปะ

288 จันทร์จิรา ธาตุอินจันทร์

289 ศุภกานต์  นามวงค์

290 ปฎิมาการณ์มั่งมูลอู

291 จิรัชญา. แก้วปัญญา

292 ปรมินทร์ ผาทอง

293 ยุทธภพ ดีอิ่นคำ

294 กมลชนก กันทา

295 ธีรศักดิ์ วรรณลัย

296 ชุติณัชชา เกตุสุรัชต์ภาดา

297 วรันญา เมธีรัตนาพิพัฒน์

298 จุฑามาศ อุตตะมะติง

299 คณาวุฒิ จิตโรภาส

300 ณัฐนนท์ คันยุไล

301 ปิยะพงษ์ รัญจวรรณ

302 ธีรายุทธ อินถาแป้น

303 เดชาธร  ขำเจริญ

304 สงกรานต์ วงค์อ้าย

305 ไพโรจน์ อาทรวรางกูร

306 ธารทิพย์ คชหิรัญ

307 เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์

308 วัทนวิภา แสนกล

309 ดนุพงษ์ บูรณะพิมพ์

310 วริษฐ์รดา ทวีทองธัญโรจน์

311 ณัฐทิตา อาบทิพย์วัฒนากุล

312 ปิยชัย ตาทิพย์

313 ณัฐฐิพร หนูดา

314 เฉลิมชัย คำแสง

315 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

316 ฉัตรธินี ธนานิกกุล

317 ทรงวุฒิ ชัยสวัสดิ์

318 รักรัชกร ยมจินดา

319 สุกัญญา อินทชัย

320 วิมลรัตน์ หลอดเข็ม

321 ชินโชติ เกตุสุรัชต์ภาดา

322 สุรัสวดี สุวรรณพงศ์

323 เจนณรงค์ ต้นเกณฑ์

324 Weerapol Wongsamut

325 วารุณี อินต๊ะแก้ว

326 ทศพล  ติง

327 เยาวดี คำวรรณ

328 ปทิตตา สุขประเสริฐ

329 ธนภัทร   คำอาจ

330 ศุภากร  นาคประสิทธิ์

331 ณฐชนน มงคลโชติญาดา

332 นัทธมณ อาบทิพย์วัฒนากุล

333 เบญจมาศ เสี้ยวภูเขียว

334 Nopparat jareun

335 เบญจมศ จิ๋วเข็ม

336 ชนภัทร สุขประเสริฐ

337 ปริญญา สิงห์ทองวรรณ

338 วราภรณ์ อยู่ม่วง

339 อภิวัฒน์ วิเศษ

340 สราวุธ ใจพรม

341 ณัฐพล คนงาน

342 ศิริศักดิ์ บัวคำ

343 สุวิคม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

344 กฤษฎา พูนลาภยศ

345 ธนกร สุขประเสริฐ

346 teeraphot chueruenngam

347 ปุณญานุช  เรือนทา

348 ทิพย์สุดา กิจสุนทร

349 บรรพต เพจี้

350 สัตยา จิวะธานนท์

351 มินตรา ตังแก

352 กรุณา สามเพชรเจริญ

353 สัญหวิชญ์  พูนลาภยศ

354 เปรม คุณยศยิ่ง

355 ธนวิชญ์   เตชะติ

356 อมรเทพ ยศถามี

357 ดอกสร้อย อยู่ม่วง

358 จิราภรณ  ทองซิว

359 วรวรรณ   ปินไชย

360 สมสินี นพรัตน์ไกรลาศ

361 อดิสรณ์ บุญเรือง

362 สุวิมล ศิริผล

363 วีระเชษฐ์ เฉียบแหลม

364 วราพร ยอดรัก

365 ธัญ นพรัตน์ไกรลาศ

366 นโรดม อุ่นนันกาศ

367 ฐิตาภา สุขประเสริฐ

368 สุพัตรา เพลิงบุตร

369 พันธุ์ศักดิ์ ทิพย์รัตน์

370 นงเยาว์   สายยาว

371 ธีรวิชญ์ ละอองสุวรรณ

372 แหวนทอง บุญสุภา

373 ปทุมทิพย์ ทิพย์โสภา

374 ยุทธศักดิ์   แซ่ลี

375 เอกกวี ส่งเจริญ

376 เบญญา  กาคำเครือ

377 รัชนีวรรณ สร้อยสังวาลย์

378 กษิดิศ มณียศ

379 ภาวิณี. ใหม่ดอก

380 จิรวัฒน์  กังวาล

381 นฤ สนิทไทย

382 สายรุ้ง เมืองพิล

383 ชนกานต์ สุขประเสริฐ

384 วรัชญ์ อนันตรัตน์

385 ธัญพิชชา ลิมปนคุณ

386 ธิตราภรณ์ เหลืองประเสริฐ

387 ระวิวรรณ เจ็นจัด

388 ธนพัฒน์ จินตนาวัฒน์

389 ภานุวัตร ทิพย์เนตร

390 พินิจ  ประทุมทอง

391 รุจิรา จันทรักษ์

392 สุเมธ กุศลส่ง

393 ศุภากร ปีติวรภัทร

394 กุลปรานี พรสุรัตน์

395 จิรวรรณ สุ่มมาตย์

396 ศิริรักษ์ วงค์ศรีวิลัย

397 ณภัทร กันธวัฒนะ

398 อังคณา จ๊ะเขียว

399 ภัทรดนัย สุ่มมาตย์

400 สถาปนา โยธา

401 ภัทราวรรณ จินะการณ์

402 ถิรพงศ์ มะโนเพียว

403 พัฒ กันธวัฒนะ

404 สิริกัญญา โสภา

405 วรวุฒิ สุ่มมาตย์

406 เกียรติศักดิ์  ศรีเที่ยง

407 พรชัย พินากรณ์

408 พีรญา วัชรฉัตรทอง

409 Poonsak ngaokaew

410 วิราพร ตันเต

411 ชานนท์ พ่วงเฟื่อง

412 กฤษติยาแก้วตาติ๊บ

413 ศราวุธ บุญมา

414 ธีรโชติ ศรีสุวรรณ์

415 ณัฏฐ์ สินันตา

416 มธุริณี เมืองใจ

417 สุริยา กันยะสิทธิ์

418 Nattaporn Vichitakul

419 ปิ่นสุดา อินปั๋น

420 เตชินท์ พิมพ์ภักดี

421 เบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์

422 ปฏิพัทธ์ อินกอง

423 pitupoom chumpoo

424 Rungsinee Vichitakul

425 PEEDEE SOMJAI

426 นิรมล สมทราย

427 ชาตรี ปฐมเนติพงศ์

428 นครินทร์ สิงหรา ณ อยุธยา

429 ภริยานันท์ ปาสุนัน

430 ทศพล  อุระแสง

431 พรรณรวี จตุพศ

432 อังคณา นวลละออง

433 ฐิตินันท์ มั่นคง

434 ผ่องพรรณ ขัดอุโมงค์

435 ฤทัยวรรณ พัวพรสวรรค์

436 ธนวัฒน์ นุชถิ่น

437 พิชชากร  พงษ์ชัยภูมิ

438 ฐิติวัฒน์ ตุวพลางกูร

439 วิชาญ เพชรส่องแสง

440 รชต เศวตจิรโชติ

441 รณรบ วรรณหอม

442 พิชชา รื่นอารมณ์

443 จามจุรีย์ ใจคำปัน

444 รัตนา บานเย็น

445 ว่าที่ ร.. อมรเทพ ยานิวงศ์

446 เสกสรร นางเมาะ

447 นส.นันทกานต์ สุใจจา

448 ปริชาติ ช่างสัก

449 วชิรวิทย์ บุญตัน

450 ชินวัฒน์ อรรถเวทิน

451 วชิระ พรมพิงค์

452 วิจิตร เชื่อมสุวรรณ

453 รัฐณกรณ์ อิงศรีวรกุล

454 ศุภชัย ใหม่ตั้ง

455 อรทัย ปินชัย

456 สัจจาลักษณ์ สิบแสนเปี่ยม

457 อนรรฆอร ศรีไสยเพชร

458 ศศิกรณ์ หล้าแดง

459 พรวิภา ยาสมุทร์

460 มนพร บุญจู

461 ชวัลวิทย์ ยาสมุทร์

462 สถาพร ไทยกัน

463 จำปูน เกตุโฉม

464 ประดิษฐ์สิทธินวล

465 วุฒิศักดิ์ พึ่งวีระวงศ์

466 วัฒนี ญาณสมเด็จ

467 ธัณชนก เอี่ยมสอาด

468 ณัฐพงษ์ ผดุงกุล

469 วรรณนิสา  ดวงถา

470 พรชนก เอี่ยมสอาด

471 ชาคริต นพกรจิรปาณ

472 ธีระพงษ์ พึ่งศรี

473 ธนภัท เรี่ยมทอง

474 รุ่งทิวา ทองผึ้ง

475 ทวีศักดิ์  ขอดแก้ว

476 กมลละพบ​ ​เรืองฤทธิ์

477 วรรณกมล  วิริยา

478 อังค์วรา  ป่าธนู

479 ภูมิปัญญา เฉียบแหลม

480 อดุลย์วิทย์ อภินันท์ธนา

481 รัณชญา ออมขัน

482 วิษณุพงค์ เมืองลือ

483 วิไลวรรณ วงเวียน

484 ฉัตรยุพา สารรัตน์

485 วรากร  นาปรัง

486 ทรงกลด รุ่งรัตนา

487 คมกริช ติ่งหมาย

488 ชัยกฤต กันตาคม

489 ดารินทร์ นนทิตบุตร

490 สุรางค์ปัญญาดี

491 อรอุมา จันทราช

492 อังคณา วัฒนจินดา

493 ณัฐพล กันทายวง

494 สาสอรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ

495 ภาษิวรรณ สงวนพงษ์

496 วินัย คำสุรินทร์

497 ณัฐดนัยปัญญาดี

498 สร้อยระย้า วัฒนจินดา

499 ธัญชนก เชื้อทอง

500 ณัฐพงศ์  ปัญญาแดง

501 เอกรินทร์ รามานปาทาน

502 วริษา ยิ่งเจริญ

503 จักรกฤษณ์ จักรวาลวิวัฒน์

504 พงษธร  โนคำป้อ

505 jeerattikul dawram

506 จุไรรัตน์ รินเที่ยง

507 มินตราภรณ์ อารียาวัฒน์

508 ณัฐิวุฒิ กันธา

509 ธนดิฐ พลอยเลื่อมแสง

510 phakapong nilwan

511 ระวิวรรณ ทาแก้ว

512 ภูษณิศา  ตันกลาง

513 สายชล จันหอม

514 ธีรพงศ์ สุทธาชัย

515 นเรศ  ปลเงิน

516 สุทธิดา ถิ่นถ้อย

517 วราภรณ์ เสริมสุข

518 ชามิตา เตชัย

519 กรัณฑ์ ปันมงคล

520 สุชาดา จันทร์พะลัย

521 ภัทรจิต  จันทร์ศรี

522 ณัฐพล แซ่เตีย

523 พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ

524 ไพรัช สงวนศักดิ์

525 อังสุมารี ปัตะวัติ

526 ทัศนีย์ คงแรงดี

527 ฐิติ พุทธรัตนประทีป

528 ธัญญารัตน์ ทัพเงิน

529 ณัฐพงศ์ เขียวดวง

530 นครินทร์ พงศ์พุฒิ

531 พิชญา วันเอ้ย

532 ทวีชัย แท่งทอง

533 ปฏิภาณ เจริญโภคสมบัติ

534 ปวีณา นำปุ๊ด

535 วรีรัตน์ คุณยศยิ่ง

536 จิตพล เฉลยถ้อย

537 วิสูตร ลุนระวรรณ์

538 กิลินทร์ แก้วสุวรรณ

539 นารีรัตน์. จันทา

540 อาภัสนันท์ อารีเอื้อ

541 นิศากร เพชรางกูร

542 ไอยเรศ สูนย์กลาง

543 ภาวิศ เครือนาค

544 กิตตินันท์ ลายสนธิ์

545 ประพล กระแสร์วัชรนนท์

546 ปัณณิตา ชื่นฉิม

547 ณัชธพัฒน์ เกิดหลำ

548 ปรานฒ์ สัมฤทธิ์

549 ธนิตฐา สุภาพ

550 อรุณรัชช์ เศวตประวิชกุล

551 สุวดีนันตา

552 เบญจภรณ์ เครือเหมย

553 ณิชกานต์  ปินตา

554 สม มุ่งมลพลเจริญ

555 พิมพ์บุญ ปัญญา

556 ธีระยุทธ กาเกตุ

557 กนกพร ศิริชมภู

558 กมลพร  มณีวรรณ

559 ปิยะนาถ   ดวงใจสัก

560 ยุพเรศ เกษศรี

561 นารีรัตน์ กาเกตุ

562 ขวัญชัย ตันแจ้

563 ภัทรีวัลย์ เฉลยถ้อย

564 Krittawaya Thongkoo

565 พูลศักดิ์ เดชอูป

566 Sompong Thongkhu

567 Chiraporn Thongkhu

568 ทรงเดช  นันทกุศลกิจ

569 Premsak Yossanthia

570 ไชยโย คำมูล

571 กรนันท์ นันทกุศลกิจ

572 ยุทธวิทย์ พงค์ศรี

573 สุธิกาญจน์ ได้ดี

574 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลธิดา โป่งตุ้ย

575 Thianwich Iamarporn

576 ..อันติกา  ศรีพรรณ

577 อัจฉรา สมรัตน์

578 พิรุฬห์ลักษณ์    ไชยประดิษฐ

579 สุพจน์ จรัสพงษ์ฐากูร

580 Atcharinapha  Phesatsuwan

581 อดิศร เลื่อมใสสัตย์

582 พิทักษ์ มูลวิไชย

583 อิทธิพล เมืองคำบุตร

584 ศักรินทร์ สถิรธนากร

585 KANPHICHAYA  WONGCHAUM

586 กิตติวััฒน์ บุญเที่ยง

587 อำไพ สีนุ

588 คุณีกร โตไพบูลย์

589 นวพล พลอยเลื่อมแสง

590 Chiraphong Suanmak

591 สาวิตรี เพิ่มมณี

592 นิรันดร์  เลื่อมมะโน

593 พิจิตรา ทิพย์เนตร

594 อภิวัฒน์ คณาปราชญ์

595 พิมพ์พร ตันเรืองพร

596 ชีวารัตน์ พลอยเลื่อมแสง

597 ณัฐชยา วรยิ่งยง

598 ศิริพล ตันติโชติวัฒน์

599 อลิษา พลอยเลื่อมแสง

600 ธีระชัย ตันเรืองพร

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อทุกท่าน อย่าลืม! นำบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนออนไลน์) ไปลงทะเบียน เวลา 10.30 ณ ห้างสรรพสินค้า MAYA เพื่อร่วมชมภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” และหลังจากชมภาพยนตร์ขอเชิญร่วมวิ่ง”ลองRUN” ระยะทาง 5 กิโลเมตร  เริ่มลงทะเบียน เวลา 17.00 น  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

GALLERY