PR NEWS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปร่วม  Have Fun ชม ภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” พร้อมร่วมวิ่ง 5 กิโลเมตร ในกิจกรรม ลองRun กับพี่ตูน  วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน นี้ ที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

 

1 สุมานัส กาญจนวัฒน์

2 ธนกร ล้วนเกษม

3 พิริยาภรณ์ เสมอใจ

4 ธีรพงษ์  โชติประทุมเวช

5 ปฏิมาพร จำปาหวาย

6 พฒนศักดิ์ จำปาหวาย

7 นายศุภกิจ. สร้อยสุวรรณ

8 พิชยา กาญจนวัฒน์

9 ปุญญวีย์ แววมณี

10 พัฒนศักดิ์ จำปาหวาย

11 ก้องกิดากร อ่อนจันทร์อม

12 สมพล นาคประเสริฐ

13 นิรันดร์ วรพันธุ์

14 ทินกร ดวงจันทร์

15 วิกสิทธิ์ กองกันทะ

16 ธนิก ทองไกรแสน

17 .ส เดือนเพ็ญ กุลรัตน์

18 Parinya Chansorn

19 นางสาวจินตนา ศรีมันตะ

20 นางสาวปรียานารถ เชื้อเจริญ

21 วรรณวิษา ส้มป่อย

22 ศุภกิจ บุญสร้าง

23 นายเอกชัย แก้วทรัพย์

24 เสาวลักษณ์ สัณฐิติธีรกุล

25 นายอัครฤทธิ์  ดาวัน

26 ปรียาภรณ์ บุบผาชาติ

27 นพดล บุบผาชาติ

28 นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง

29 นรีวรรณ สอาดเอี่ยม

30 อนุสรา เผือกบางนา

31 พิรัลรัตน์ หอมเย็น

32 วิภาวี สวัสดี

33 ปัญญา ศรีวาปี

34 Phoungphaka Doungnet

35 สิทธิพร เจียมศิริ

36 เกสริน บุญอาจ

37 นางสาวราตรี กองสอน

38 อัมภิกา มุมขุนทด

39 ภพธร เกิดแสง

40 รัฐเดช ธำรงลักษณ์

41 อิศรา ปริญโญทัย

42 วรชยา หาดอ้าน

43 วรชัย เสือประเสริฐ

44 ศักเกษม สุจินตนารัตน์

45 ดาราวรรณ ฐานวิเศษ

46 สมใจ สารการ

47 กิติยา เครือขำ

48 พิศมัย สารการ

49 วรัญญา ชาคระธรรม

50 สุวิมล แซ่ตั้ง

51 AMPHOL AUETHAWEEPOL

52 จารีย์ อานนท์

53 นะโม ถาวรตันติกุล

54 กฤษฎา วันคำกูด

55 วิสรุต อร่ามต้อย

56 อุมาพร ประเสริฐพงษ์

57 กชนิภา ขันทอง

58 มณีนุช กระจ่างพัฒน์

59 พัณณ์ชิตา ธีรโรจพรชัยกุล

60 สุดารัตน์  ปลอดภัย

61 อัมรา เสมอใจ

62 นายกฤษติชัย  ประยูรศิริ

63 ชณิชา บรรจงศิลป์

64 ธิดารัตน์ ศรีวะรา

65 กนกวรรณ ไชยสิทธิ์

66 น้ำฝน ใจดี

67 คุ้มพันธ์ ปานนิล

68 เสาวณีย์ เชื้อสวัสดิ์

69 สนธยา วิริยะสวัสดิ์วงศ์

70 กนกพิชญ์  ใจดี

71 ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา

72 ทัศนัย วิลัย

73 อายุวัฒน์ แสงทิสา

74 พงษ์เพชร ทรัพย์อร่าม

75 น้ำทิพย์  ใจดี

76 ณัฐวรี ศรีก๊กเจริญ

77 นายประพัฒน์ นทีมณฑล

78 ปาริชาติ นราเบญจพล

79 แน่งน้อย  ใจดี

80 วงศ์วริศ กัลยา

81 ณัฏฐชัย สกุลเรือนนาคสุข

82 สิริกร ลีฬหาธีรพงศ์

83 ภาคย์ วาจาบัณฑิตย์

84 ทัศนีย์ รื่นถวิล

85 โกวิทย์ แข็งสันต์

86 โศภิต วงศ์สรรค์

87 ..สมาพร จันโทศรี

88 สุกัญญา แสงสวย

89 กุลธิดา  ชำนิไพบูลย์

90 สิทธิชัย รุจิพูนพงศ์

91 ขัตติยะ สมดี

92 สุภรณ์ อินนา

93 วรัญญา สมดี

94 เขมรัฐ นาคภัคดี

95 กาญจนา รุจิพูนพงศ์

96 จตุพร ศรีทอง

97 สรัญญา ไชยสิทธิ์

98 นันท์นภัส รุจิพูนพงศ์

99 ธนโชค  เจ็กอม

100 จินตนา พรหมสมุทร

101 ประพันธ์ ขาวงาม

102 ณัฏฐา รุจิพูนพงศ์

103 ฐิติกมล เจ็กอม

104 พรพงษ์  สุธิรังกูร

105 พิชชาภรณ์ ขจรน้ำทรง

106 ธนะภูมิ กลึงสกุล

107 รชต ขาวงาม

108 พงษ์เพชร พงษ์ประดิษฐ์

109 อมรเทพ โกมลวัฒนพงศ์

110 นิวัติชัย น้าวัฒนไพบูลย์

111 กานต์ อิทธิวรกุล

112 ผุษดี สมบูรณ์

113 ธีรศักดิ์ ปิ่นทองคำ

114 นงนุช เย็นฉ่ำ

115 นัฐพงษ์ รัตนโชติ

116 สุชาดาอโณทยานนท์

117 สัตตบุษย์ ฉัตรเงิน

118 นาย สมคิด วงษ์จันทร์

119 ชนิวิชญา อิทธิวรกุล

120 วีนัส สาระจรัส

121 แอนนา สุมะโน

122 ฐาปนีย์ ญาปนีย์ไกรสิทธิ์

123 บวรพล อุบลลา

124 นายนิรัตน์ เทศกะทึก

125 ธเนศวงศ์หงษ์

126 ชลิต วัฒนะเกโร

127 สุรเดช ไตรพิสิฐคุณ

128 พลวัฒน์ พงษ์ก๋าแก้ว

129 จุฬาวรรณ ไตรพิสิฐคุณ

130 ชิงชัย เมธพัฒน์

131 พชร ขาวงาม

132 ณัฐชานนท์ เลิศธนกิตตินนท์

133 วาสนา เจริญศรี

134 ธนิดา ดิษยธนากูล

135 จินตหรา. โยคณิต

136 วัลลภา กัสโก

137 ปฤษฎี ธนวัตอัศว

138 นางสาวณัฐิกา  จันทร์ทองคำ

139 นภัทร พูลเพิ่ม

140 นายชินประพล บุตรโลหะกร

141 Dannapa Dangsakol

142 วันดี ยุทธนารังสรรค์

143 สันติ อยู่สวัสดิ์

144 สุทธิดา เสมอใจ

145 อัศวานนท์ บัวจำรัส

146 ธนดล เวชจินดา

147 วรฤทัย ศรประดิษฐ์

148 กษุณา จำนงบตร

149 กมลวรรณ  จิตจักร

150 ภิรมย์ ชัยศิริ

151 ยิ่งยศ  จิตจักร

152 รัฐกฤษฏิ์ เนื่องจำนงค์

153 อรุณี เบาสันเทียะ

154 เพ็ญพิสุทธิ์ เทียนสมบูรณ์

155 พัชลีย์ มาลัยลอย

156 ยลดา เจริญสุข

157 นิธิ ธานี

158 ณัฐวรา ชายชัยเขต

159 ณัจฉรียา เหลืองสุขเจริญ

160 ศิลา แก้วคำ

161 ทวีวัฒน์ เหลืองสุขเจริญ

162 ดวงเพชร เขตปลาขาว

163 รัชพงษ์ จินดาฤทธิ์

164 ปาณิสรา เขื่อนปา

165 เนตรนภิส. ภักดีพันธ์

166 อนุรักษ์ ชยันต์นคร

167 ธนพร คณูวัฒนา

168 วีนัส พุทธนาวงศ์

169 นายโกศล เกิดกลาง

170 ศิลปชัย ลักษณะหุต

171 สุพรรษา เอี่ยมสุภาพงษ์

172 นายกิตติ เอี่ยมสุภาพงษ์

173 ..อรอนงค์ แดงศิริ

174 นาย กฤษฎา ฉายาวรรณ์

175 ..ภคินท์ เอี่ยมสุภาพงษ์

176 จุฑารัตน์ ศรีทับทิม

177 อนิศรา เกตุประทุม

178 ..สุนันทา. บุญธรรม

179 สุภาพ ตรรกนาถ

180 กชพรรณบุญลือ

181 จตุรงค์เติมลาภ

182 นางสาว นริศรา พรสุวรรณ

183 Ratree Kiniyom

184 นาย บัญชา แก้วรถ

185 จิรัชญา แก้วรถ

186 จุฬาลักษณ์ เอี่ยมอุดม

187 อัครเดช ทัศนุรักษ์

188 สรวิชญ์ กล่ำแสง

189 นางสาวอิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล

190 ปวีณา อินทร์ลี

191 ภุชงค์ รักพงษ์

192 สุทธิชัยจิตพูลผล

193 สุดาทิพย์ แสวงพันธ์

194 สุทิตตา แสวงพันธ์

195 ..สุมัจฉา นาจะหมื่น

196 ฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์

197 สุมิตตา  แสวงพันธ์

198 ภานุวัฒน์ อินต๊ะใจ

199 สมควร  แสวงพันธ์

200 อนินเนก ชื่นบาน

201 ชาตรี กองแก้ว

202 อรรณพ เอี่ยมอารีรัตน์

203 ณัฐฏ์กฤศ กองแก้ว

204 ปัณณรุจน์ ธีระภิญโญวัฒน์

205 สกุนณัฏฐ สกุลเรืองศรี

206 ปราณี. มีสมทรัพย์

207 ธีระวิทย์ ถิระวัฒน์

208 กุลนิษฐ์ สารภาพ

209 ยอดรัก เจริญสุทธิสวัสดิ์

210 ปิยาณี เอี่ยมอารีรัตน์

211 ธรรมนูญ ใจเย็น

212 Chayapol pongwisutruksa

213 พิเชษฐ์. สำเภาเงิน

214 เทวิกา  แสงอรุณ

215 ปัทมา. ใจรักสงบสุข

216 กฤษณะ ชิษณุพงศ์สุธินัน

217 จิราพร ทิพย์ไสยาศน์

218 สัญทนา  สานุสันต์

219 วิภาวรรณ เสือยงค์

220 กิจจา ทองปอน

221 นิศารัตน์ ธีระวัฒนประสิทธิ์

222 นายสมชาย โกศานนท์

223 กาญจนา  พิมปาน

224 อารีรัตน์ สุขสุลาภ

225 อภิรัตน์ ทองอยู่

226 นาย ณัฐพนธ์ กองสันเทียะ

227 ฐิตินันท์ ก๋าแก้ว

228 พีรยุทธ  เจริญวัฒนวิญญู

229 วฤทธ์ ถาวโรฤทธิ์

230 วารุณี ม่วงเอี่ยม

231 อโณทัย พรมเกตุ

232 ลำพูน ดงขันตะ

233 นางสาวพิมพ์สุดา คงประสาท

234 ยอแสง เมินธนู

235 นางสาวพชรพร ดรพล

236 ณัฐประภัสสร  รื่นกุหลาบ

237 นางสาวสิริน ศรีไพร

238 จักรพันธ์ ชลิตาภรณ์

239 จรรยา  ภู่กลั่น

240 พรรณิภา ศรีสุข

241 นายพรเทพ ธนูศิลป์

242 ชัชนินทร์ เจริญเกียรติ

243 ฉัตรทิพย์ ชินวงษ์ไกรฤกษ์

244 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ทดไธสง

245 ไพศาล พิพัฒน์เมืองแก้ว

246 พิจารณา ศรีวาจนะ

247 ณพรงค์ ลมุนพันธ์

248 ฐิตารัตน์ ชื่นบาน

249 รวิภัทร  สุขใจชื่นบาน

250 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส

251 ณัฐิตา กัลศรี

252 ประภาพร มั่นทอง

253 อภิพล กิจชัยยง

254 ณัฐวุฒิ รัตนบรรเจิดกุล

255 ปาฬิดา  จารวัฒนธรรม

256 พัชรี กำไร

257 อังคณิตา เมืองผุด

258 ณัฐกรกฤษฏิ์  บำรุงทรัพย์

259 นายจีรภัทร ดอนยืนยง

260 พรนภา อุดมประมวล

261 ณริศรา ชูสิทธิ์

262 นางสาวราตรี ลี้ปราศภัย

263 วิทยา ทองใบ

264 ประโชติ นำสุขตระกูล

265 พลอยรวี  นิจิตเทอดธรรม

266 ชญาภรณ์ ไตรมาศ

267 ณัฐพร นำสุขตระกูล

268 กรกฎ กิตติภูมิภักดี

269 ผกาสินี ศิริกรวุฒิพงษ์

270 นางสาวปัทวิณี หลักทอง

271 อุไร  มีทรัพย์โอฬาร

272 ชลธิชา วรามิตร

273 วนาลี มีธนามันต์

274 นวกชมณ ธนัญชยะกุล

275 Kanokwan Suripol

276 กานดา สำราญมาด

277 ธิดา บุญสิทธิ์

278 อารยา พยัคศิริ

279 เจษฎา อินทรวิเชียร

280 นัชชา สรรเสริญ

281 นพมล นาโสก

282 เกศรินทร์ เลิศวัฒนาสมบัติ

283 รวิภา  มณีโชติ

284 อรนภา ชูยิ่งสกลทิพย์

285 ชนกันติ์ ชโลกลาง

286 พินัย เกียรติไกรวัลศิริ

287 พรพรรณ์ ธนธีรานันท์

288 ธนิดา ปริภัทร์ธาดา

289 พิมลวรรณ แซ่กัง

290 ชาคริต วงษ์รัตน์

291 พิสิทธิ์ แสงศรี

292 นางสาว อมลณัฐ นุสุวรรณรัมย์

293 ไชยยศ ธนธีรานันท์

294 อรัญญา คำลอย

295 นิรันดร์ องค์อินทร์

296 ยุดากร ศรีชุมพล

297 อารีรัตน์ จันทรสันต์

298 ธีรพงศ์  ติ่งดา

299 ชานนท์  ฝักคูณ

300 เกษม สุนทรกัลปกิจ

301 นิพนธ์ รอดรันดา

302 วิเชษฐ์์  พาระ

303 สมผล ทิมแป้น

304 วิชญ์วิสิฐ มาพิจารณ์

305 สุธิชา เครือศรี

306 นายอานนท์ แดงกล่อม

307 พิมลวรรณ   ศิลพร

308 ปุณยวีร์ สิทธิเจริญยศ

309 ธาราภรณ์ จิรพงศ์ธนกิจ

310 ธีริศ  อินทะจักร์

311 สุทธิพงษ์ เหลืองอ่อน

312 เจตณัฐ ธนธีรานันท์

313 ดญ.พัณณิตา ทิมแป้น

314 สมชาย ละอองแก้ว

315 ทวีศักดิ์ เท่งเจียว

316 อภิญญา โสดา

317 ณิชาภัทร ศรีสวัสดิ์

318 อัญธิกา สอนสมนึก

319 บุญฤทธิ์ เกิดพุ่ม

320 กิติศักดิ์ แสงกระจ่าง

321 ทัตพิชา แน่นอุดร

322 ณัฐภัทร กันจันวงศ์

323 พยุงศักดิ์ น้อยพุ่ม

324 เบญจมาศ  ทาทอง

325 นายกยกศักดิ์ เจริญสุข

326 นส. กรรณ์ณิกา สุมาลี

327 มัลลิกา วิชชาตานนท์

328 นาวิน จีนทองคำ

329 ณัฐพล สาโรวาส

330 อัมพวัน รังสีวิจิตรประภา

331 กรทอง เหลืองวิไล

332 ธวัลรัตน์ ทำทอง

333 อุบลวรรณ ลิ้มสกุล

334 สุนันทา ถาวร

335 สุพัตรา ด้วงงาม

336 ธนเรศ ประจงใจ

337 Nuttapong Panmun

338 พรรณิภา อนุรักษากรกุล

339 ชาติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

340 นิภาพรรณ ปิยะสุวรรณวานิช

341 นายจักรกฤษณ์ แสงเพ็ชร์

342 สาริณี กันบัว

343 ศิรนันท์ กังวานกัมปนาท

344 กฤษกร ภูมินา

345 สรรเสริญ วงศ์หาญรุ่งโรจน์

346 ธัสรินทร์ ทองแก้ว

347 วารุณี เจริญชื่น

348 เจนจิรา ระบิล

349 อภิสิทธิ์ ระบิล

350 สมภพ แต้บ้วนฮวด

351 เอกชัย ชุ่มแจ่ม

352 อานนท์ อารีย์

353 นาย พรชัย เพ็ชร์มาก

354 เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ

355 วรนุช นิลสยาม

356 ชณิฎฌาน์ กอบบุญโชติ

357 วรรณวัฒน์ บุญจันทร์

358 ชุติมันต์ แย้มอรุณ

359 พลอย พงษ์พิชัย

360 นราวิชญ์ หงษ์เหลี่ยม

361 .ส นุชจรี มงคลฉัตร

362 ศิริกัญญา บุญยาน

363 วิรัลณัฐ ชื่นบาน

364 ปิยะวดี  เปรมใจ

365 อนัญญา ประสงค์

366 พุฒิธาน พละการ

367 จินนี่ รุ่งสว่าง

368 ตามหทัย  ช่วยนาง

369 อังค์วรา วงศ์เจริญ

370 จิตต์วิมล เจริญเกียรติ

371 ประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์

372 อิทธิพัทธ์ เสาร์จันทร์

373 นายวีระฉัตร ฉลอง

374 วรพล  ควรยิ่งสุข

375 .. กัลยรักษ์ จันทร์กล่ำ

376 ปานเพชร ร่มไทร

377 โสภณ ทัศนา

378 รัตนากร ครจงโก

379 ภาณุพงศ์ ปุณประวัติ

380 วงศ์วีระ แพรประเสริฐ

381 นายปรีชา แนบถนอม

382 วิลาสินี สัตยาทิตย์

383 นายสุขสวัสดิ์  นิลเทศ

384 นายปกรณ์ แนบถนอม

385 นายณรงค์ฤทธิ์ หิรัญกานต์สกุล

386 ศศิวิมล  แผนทอง

387 นลินญา สว่างจิตต์

388 นางสาวญาดา  แนบถนอม

389 สร้างสรร สัตยาทิตย์

390 มลินา พฤฒิธรรม

391 ทัฐธรีญา โต๊ะอาด

392 กฤษดากร  อยู่บรรยงค์

393 ศุภชัย มูลอ้น

394 สุดารัตน์ แสงกุศล

395 ดาวศิริ อึ้งวานิช

396 นายพีรพล วงศ์นก

397 หทัยรัตน์ ต้ังพูนศรี

398 นาง อำไพ โนอ๊วบ

399 นางสาวชมพูนุท ศรีสมบัติ

400 บุษรา เทพาลัย

401 ขวัญทิพย์ ทองดี

402 ดนุนุช อธิปัตยะวงศ์

403 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เก้านพคุณ

404 นาย เนติ โนอ๊วบ

405 นายชาลี  ธิมาทา

406 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดิษราธร

407 เสาวลักษณ์ คำถว่ย

408 กฤตยา กาญจนบัตร

409 นส นฤมล ไชยะยงค์

410 ดุสิต โพธิ์พันธุ์

411 ธนกร เกตุประยูร

412 นาย นิติเนตร โนอ๊วบ

413 กนิษฐา กาญจนบัตร

414 กัญญา โพธิ์พันธุ์

415 ยุทธพงศ์ ทามาต

416 วรมน บุญกังวาน

417 พีระพล กำลังพืช

418 นางสาว อรัญญา วงค์ษาเคน

419 ธนสาร รอดโฉมฉิน

420 กานติญา  แก้วทวี

421 นางสาว อนุตรา ฆ้องชัย

422 นายเจนณรงค์ นิลโต

423 นัธทวัฒน์โรจน์ธนวัฒนกิต

424 อภิสิทธิ์ มีกระสันต์

425 วิชยุตม์ ประกอบสุข

426 เกศรินทร์ จั่นบ้านโขด

427 เฉลิมเลาไพบูลย์กิจเจริญ

428 นายพงษ์ธร  จิตต์บุญ

429 พัชรนันท์ เพ็งประพัฒน์

430 นิรมล บำรุงแจ่ม

431 มุรธา  นามพลกรัง

432 เบญจมวรรณ ใจสูงเนิน

433 ภัทรภณ สายเชื้อ

434 บัญชา จันทร

435 นายกวี ทวีวรรณ

436 วรพล เกิดแก้ว

437 ฑวุษ หล่อวัฒนพงษา

438 ..ณัฏฐพัชร์  ธรรมสิทธิเวท

439 พิมพ์รวิภา ไชยชนินทร์

440 คุณานนต์ ดำรงค์ศักดิ์

441 แสงเทียน ชะม้าย

442 สุนันท์  พุทธปัญญา

443 กาญจนา บุญลี

444 ณัฐกมล  ธรรมเจริญ

445 จารุกร สุวรรณโน

446 นางสาวศิรินันท์ อินทร์นาง

447 มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองประมง

448 ไพบูลย์ ศรีอนันต์

449 สิทธิชัย สืบเทพ

450 กมลวรรณ จินดารัตน์

451 สุกัญญา แสงอรุณ

452 .ส วริยา  ชยางศุ

453 กรชนก  คงจินดา

454 แก้วเกร้า วันเพ็ง

455 ฐาปนะ แสงอรุณ

456 โศรดา ชื่นอารมณ์

457 กิตติพัทธ์มิ่งสุวรรณ

458 ธนัชภรณ์ ยิ่งยศกำจรชัย

459 สุธา พรมโชติ

460 ฐิติพงษ์ วันนา

461 นางสาววรัญญา ยะรังวงษ์

462 โสภิตา ภู่บำรุง

463 ชญานิษฐ ชมกระแสสินธุ์

464 นิพล สนธิ์จันทร์

465 พศุตม์ ศรัทธา

466 อดิศักดิ์ จำปาสี

467 ณัฐชา สุขสบาย

468 ลิขิต ดิษฐพงษ์

469 ธรรมนูญ ประสงค์เงิน

470 รัตน์ตินันท์ แก้วลำหัด

471 วรรณนพ สุวรรณสุนทร

472 จิรพรรณ แก้วประเสริฐ

473 สมบัติ เอี๊ยวแซ

474 นางสาวกนกรัตน์ เบญจมาศ

475 ธนากร ศิริกุล

476 ชุติมา กุลสมบูรณ์สินธุ์

477 วารุณี แสงกระจ่าง

478 ชลวิทย์ ลึกมณี

479 ปณิตา กุลสมบูรณ์สินธ์ุ

480 ณัฐธรณ์ ชอบทำกิจ

481 วิวพัฒน์ ปานเงิน

482 กฤติศักดิ์ อำพรรณ

483 เสริมรัฐ สาริบุตร

484 ภรพิมล ธรรมเจริญ

485 สุพิชชา อัจฉริยะเกียรติ

486 สุรวินย์  กัวสงฆ์

487 กิติศักดิ์ อุฬุมปานนท์

488 สินีรัตน์ ดวนมีสุข

489 นายนภดล ผลารักษ์

490 นางสุภรณ์ ผลารักษ์

491 นางพจนีย์ รักกลิ่น

492 .ญอรพิมล รักกลิ่น

493 นาง วิไล ชอบชื่นชม

494 นส.ปภาดา ธรรมเศวตนันท์

495 นายชาล์ ธนเดชกิตติกุล

496 นายชูชีพ แสงสว่าง

497 นางคนึงนิจ ปภาคีรี

498 นายนพดล

499 นายสมพงษ์ ศรีมันตะ

500 นายสิขสิทธิ์ เหลืองอ่อน

501 นายศรัญญ สนธิเดชขจิพร

502 นายชาตรี สินธทียากร

503 นายวีรวุฒิ พงษ์กระสินธุ์

504 นายสรพงษ์ ชุ่มหฤหัย

505 นายกิตติ ไชยมา

506 นางสาว นิรมล เวชเจริญ

507 นายภุมิกิตต์ เอียมอนันต์เจริญ

508  คุณคมสัน กะเตื้องงาน

509 .. ดรุณี อสิพงษ์

510 นาง จันทร์นภา ศิริวัฒนกุล

511 นาง ศิริพร แก้วงาม

512 นาย ธนวินท์ ปุญญพันธ์กุล

513 .. ยุพา บำรุงภักดี

514 .. ระกาพร สุขใส

515 นาย มานนท์ ตั้งแสงสุวรรณ

516 .. ปุยนุ่น หูตาชัย

517 .. ชญาดา น้อยอ่ำ

518 นาย พงศ์ภัทร กาญจนบัตร

519 นาย กิตติ ไยยะผลสุข

520 นาย เอกภูมิ กิตติวังชัย

521 นาย ประเสริฐ กำปงซัน

522 .. สุภาร์ ศรีเอี่ยมกูล

523 นาย เจษฎาภรณ์ ภาวะโพธิ์

524 .. รุจิรา ชูรัตน์

525 .. สาวิตรี กงจักรศรี

526 นาย บุตรา จารุภุมมิก

527 .. พัชรินทร์ คงสมพร

528 นาย พงษ์ธร หยดย้อย

529 นาย ภวัต ชาวฟูเบอเกอร์

530 นาย ทศพล เศรษฐนันท์

531 .. ชุติมา ทองอยู่

532 นาย ปิยะวัฒน์ วิเศษประชาบาล

533 .. ปิยดา สุขเสริม

534 นาย เฉลิมชัย เพชรเมืองฟ้า

535 หม่อมหลวง ทยาพันธุ์ จักรพันธุ์

536 นาย ตระกูล ทองมาก

537 .. เทียนเงิน กีรติโยธิน

538 .. จีรติ สรรเสริญ

539 .. กรุณา ทักษ์ธนาคม

540 .. ชลธิชา พันธ์ตะคุ

541 .. รัชนีกร เจริญแสง

542 .. ปรียานุช สมสกุล

543 .. สุภาพร สุวินัย

544 .. ดารา ผาติเสนะ

545 .. เกศินี บุญรอด

546 .. สุเวช สิงสถิต

547 .. ศุภรัตน์ ชูกลิ่นขจร

548 .. กมลมาศ หมีปาน

549 นาย อัครเดช เจริญรัตน์

550 .. นุชนาฎ จั่นเพ็ชร

551 นาย จักรพงศ์ จันทมนตรี

552 นาย อัครวัฒน์ พุ่มวิวัฒนา

553 นาย ธีระยุทธ สอนสุข

554 .. ลลิตา คงแสนคำ

555 นาย ธิติพัทธ์ ภัคคะศรีโรจน์

556 นาย เมธาสิทธิ์ ทองสุข

557 .. ณัฐนันท์ เรือนอินทร์

558 .. ภาศรี ธรรมเจริญ

559 .. ศันศนีย์ เหมไชย

560 นาย ไฟเพชรฝัน ธีระวณิชชญานนท์

561 นาย ศรัณยุ แก้วเศวต

562 นาย ปิยะพงษ์ รัตนวาร

563 .. วนิดา คงสวัสดิ์

564 นาย คีรีนญ์ เกียรติโชติวาทิน

565 .. จุฬาลักษณ์ นอกุล

566 นาย ภานุวัฒน์ ชะนากลาง

567 .. ธัธสิณี เสนาสิงห์

568 .. กาญจนา หวังสาสุข

569 .. ขวัญชนก โตศิริ

570 .. มุทิตา สวนสมุทร

571 .. จิราภรณ์ อิมาดะ

572 .. สุภาพร พรหมธิรักษ์

573 นาย ปกรณ์ ใหญ่ผล

574 .. ณัฐรินีย์ เพชรจำนงค์

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีรายชื่อทุกท่าน อย่าลืม! นำบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนออนไลน์) ไปลงทะเบียน เวลา 10.30 ณ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า แหลมทอง (บางแสน)  เพื่อร่วมชมภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” และหลังจากชมภาพยนตร์ขอเชิญร่วมวิ่ง”ลองRUN” ระยะทาง 5 กิโลเมตร  เริ่มลงทะเบียน เวลา 16.00 น. – 17.00 น.  ณ สนามกีฬากลาง เชาว์ มณีวงศ์มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

GALLERY