PR NEWS

นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองชื่นชอบหรือมีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือกีฬา ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  สร้างวินัยไปจนถึงปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนแล้ว  ได้พัฒนาทักษะไปจนถึงค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองจนสามารถก้าวไปไกลสู่ระดับโลกพร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปได้อีกด้วย

#KingpowerThaipower  #พลังคนไทย