SPORT POWER

ขยายเวลา! แจกสนามฟุตบอลถึง 30 พฤษภาคมนี้! กับโครงการมอบสนามฟุตบอล “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” สำหรับโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันของเด็กไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนหรือชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ดังต่อไปนี้

.

1. เป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 33 x 53 เมตร)
2. มีทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว
3. ในกรณีสร้างในชุมชนจะต้องมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน
4. ในกรณีสร้างในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
5. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
6. ไม่จำเป็นต้องมีทีมฟุตบอลในโรงเรียน

.

โรงเรียนหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องจัดทำเอกสารนำเสนอ โดยเล่าเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล พร้อมภาพโรงเรียนหรือชุมชน และภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพื่อเป็นส่วนประกอบของการพิจารณา โดยขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ word แล้วแนบส่งมาทางเมล์ที่ [email protected] หรือส่งมาที่ inbox @King Power Thai Power พลังคนไทย ขยายเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561

.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 02-677-8888 ต่อ 1513, 1519

.

#KingPowerThaiPower
#พลังคนไทย

GALLERY